Kim jest notariusz i jakie ma uprawnienia

Data publikacij: 26 maja 2023

Wiele osób z notariuszem spotka się przynajmniej raz w życiu. Czy to kupując lub sprzedając mieszkanie, przy okazji spraw spadkowych, czy przy poświadczaniu dziedziczenia. Notariusz jest osobą, która udziela wszelkich porad prawnych leżących w jego kompetencji, wiedzy, a także doświadczenia. Z poniższego artykułu dowiesz się, kim jest notariusz, a także, z czym możesz zwrócić się do kancelarii notarialnej.

 • Notariusz to osoba, która ukończyła studia prawnicze oraz odbyła odpowiednią aplikację, oraz zdała egzamin. Zawód ten regulowany jest odpowiednią Ustawą.
 • By zostać notariuszem, należy spełniać odpowiednie wymogi prawne, a także wykazywać się właściwymi cechami, które pomogą pełnić tę funkcję w sposób właściwy.
 • Do obowiązków notariusza należą tzw. czynności notarialne, wśród których leży sporządzanie m.in. aktów darowizny, przeniesienia własności mieszkania i inne.

Kim jest notariusz?

Zacznijmy od wyjaśnienia, kim jest notariusz. Jest to osoba, która ukończyła studia na kierunku prawo, posiada tytuł magistra, do tego zdała egzamin wstępny na aplikację notarialną, odbyła ją oraz zdała egzamin notarialny. Notariusz jest też osobą zaufania publicznego, a do jego zadań należy m.in. sporządzanie aktów notarialnych, odpisów czy wypisów. Jeśli chodzi o wynagrodzenie notariusza, to jest nim taksa notarialna. Jej wysokość uzależniona jest od m.in. od typu czynności, a także jej wartości.

Notariusz – co oczywiste – musi bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, a także zachować bezstronność i dochowywać tajemnicy zawodowej. Za działania niezgodne z prawem grozi mu kara pozbawienia wolności. Zawód notariusza, a także jego obowiązki są regulowane w Ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Większość osób kancelarię notarialną odwiedza w związku z wydaniem aktu notarialnego przy kupnie bądź sprzedaży mieszkania, ewentualnie w sprawach spadkowych. Jednak notariusz ma znacznie szerszy zakres obowiązków i zajmuje się także innymi sprawami.

Jak już zostało wspomniane, notariusz jest przede wszystkim prawnikiem tworzącym akty stosowania prawa, ale też świadczy pomoc prawną. Zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą notariusze mają funkcję ograniczania sporów sądowych. Czynią to poprzez nadzorowanie prawnicze czynności kontraktowych. Dbają też o formalnoprawną poprawność sporządzanych dokumentów.

Kto może zostać notariuszem?

W naszym kraju notariuszem może zostać osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Islandii albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Polski;
 • korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza;
 • ma tytuł magistra prawa polskiej uczelni lub ukończą zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce;
 • odbyła aplikację notarialną w Polsce;
 • złożyła egzamin notarialny w Polsce;
 • ukończyła 26 lat.

Ponadto notariusz powinien wykazywać się pewnymi cechami, które pomogą mu wykonywać swoje obowiązki w odpowiedni sposób. Przede wszystkim musi to być osoba uczciwa i rzetelna, ale także odpowiedzialna i pełna zrozumienia. Do tego nieustępliwa o zdolnościach negocjatorskich. Często właśnie od tych cech, a także przygotowania notariusza i jego wiedzy zależy przebieg spraw. Droga do tego zawodu nie jest szybka i prosta, a sama praca nie jest najłatwiejsza. Aby zdobyć odpowiednie wykształcenie, należy poświęcić lata.

Co należy do obowiązków notariusza

Notariusze są obecni przy tak wielu sytuacjach, że ciężko sobie wyobrazić obecnie funkcjonowanie państwa bez nich. Ich pełnomocnictwo jest bowiem niezbędne przy wielu przypadkach, a bardzo duża ilość czynności prawnych musi być dokonana w formie aktu notarialnego, bo tylko wtedy są skuteczne. Przykładem są spadki, zakładanie księgi wieczystej lub darowizny. Co więc dokładnie należy do obowiązków notariusza? Głownie są to tzw. czynności notarialne. Wśród nich – zgodnie z przepisami wcześniej wspomnianej ustawy – należy sporządzanie:

 • aktów notarialnych,
 • aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • protestów weksli,
 • poświadczeń własnoręczności podpisu,
 • czeków,
 • projektów aktów,
 • wypisów i odpisów,
 • zgodności kopii dokumentu z oryginałem,
 • wniosków m.in. o wpis w księdze wieczystej.

Akt notarialny

Już kilkukrotnie w tekście padło określenie aktu notarialnego. Pora więc wyjaśnić, czym taki akt jest. Akt notarialny to dokument urzędowy, który jest sporządzany przez notariusza. Jest to on potwierdzeniem dokonania określonej czynności prawnej. W kancelariach notarialnych najczęściej w formie aktu notarialnego sporządzane są testamenty, umowy darowizny bądź sprzedaży, hipoteki, orzeczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, ale też pełnomocnictwa.

Fakt, iż te czynności prawne muszą mieć właśnie formę aktu notarialnego, określa Ustawa Prawa o notariacie. W tym też przepisie można znaleźć definicję aktu notarialnego, które jest określany jako dokument potwierdzający wyrażenie woli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dane kancelarii

NIP: 6181916621
REGON: 302328416

Czynne od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 16:00. W Piątki od 9:00 do 15:00. 

Istnieje możliwość umówienia indywidualnego terminu i dostosowanie się pod interesanta.
wdrożenie i realizacja KamikStudio