Testament i jego rodzaje

Data publikacij: 10 czerwca 2023

Prawidłowe sporządzenie swojej ostatniej woli jest bardzo istotne. Ważne jest, by dokument, jakim jest testament, był odpowiednio wyrażony też pod względami prawnymi. Jest to kwestia, z którą możesz z powodzeniem udać się do kancelarii notarialnej, gdzie zostanie to sporządzone zgodnie z prawem. Wciąż wiele osób sądzi, że spisanie testamentu to sprawa dla osób z ogromnym majątkiem i starszych. Jednak nie jest to prawdą, testament sporządzony prawidłowo pozwoli na zrealizowanie ostatniej woli zmarłego, a także często pozwala uniknąć sporów rodzinnych dotyczących pozostałego majątku.

  • Testament dzieli się na dwie grupy – zwykły i szczególny.
  • Ostatnia wola może być sporządzana w różnych formach.
  • W sporządzeniu testamentu warto wspomóc się pomocą kancelarii notarialnej.

Testament – rodzaje

Najczęściej testamenty dzieli się na dwie grupy: zwykłe i szczególnie. W obu tych grupach znajdują się różne formy ich sporządzenia.

  • Testamenty zwykłe: holograficzny (własnoręczny), notarialny i allograficzny
  • Testamenty szczególne: ustny, podróżny i wojskowy.

Testament – testamenty zwykłe

Holograficzny

Jest to testament spisany własnoręcznie. Stanowi o tym .art. 949 kodeksu cywilnego

Art. 949

§ 1 Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

§ 2 Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Tutaj bardzo ważny jest fakt, by całość dokumenty była spisana własnoręcznie, a nie np. na komputerze z osobistym podpisem.

Allograficzny

Coraz rzadziej spotykany i stosowany jedynie w wyjątkowo nietypowych okolicznościach Stanowi o nim art. 951 kodeksu cywilnego.

Art. 951

§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

§ 2. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

§ 3. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób przewidziany w artykule niniejszym.

Notarialny

Jest to najbardziej popularna forma sporządzania testamentu. Tutaj należy udać się do notariusza, gdzie testament jest spisywany w formie aktu notarialnego. Ta forma jest niezwykle trudna do podważenia.

Testament – testamenty szczególne

Ustny

Testamenty szczególne są sporządzanie w wyjątkowych okolicznościach wskazanych przez ustawodawcę. Najpopularniejsza jest forma ustna, jednak brak formy pisemnej daje możliwości podważenia. Stanowi o nim art. 952 kodeksu cywilnego.

Art.952

§ 1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.

§ 2. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

§ 3. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Wojskowy

Istotne jest to, że testament wojskowy może być sporządzany jedynie w czasie mobilizacji wojny bądź przebywania w niewoli. Stanowi o nim art. 954 kodeksu cywilnego.

Art. 954 Szczególną formę testamentów wojskowych określi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Podróżny

Znajduje on zastosowanie w sytuacji, gdy jesteśmy w podróży, jednak jedynie na pokładzie samolotu bądź statku morskiego. Stanowi o nim art. 953 kodeksu cywilnego.

Art. 953

Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku, lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków; dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać pisma, należy w piśmie podać przyczynę braku podpisu spadkodawcy. Jeżeli zachowanie tej formy nie jest możliwe, można sporządzić testament ustny.

Testament – podsumowanie

Jak widać, jest wiele form, w których można sporządzić testament. Jednak należy wiedzieć, że testamenty szczególne tracą swą ważność po upływie 6 miesięcy po ustaniu okoliczności, które uzasadniały taką formę, chyba że spadkodawca zmarł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dane kancelarii

NIP: 6181916621
REGON: 302328416

Czynne od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 16:00. W Piątki od 9:00 do 15:00. 

Istnieje możliwość umówienia indywidualnego terminu i dostosowanie się pod interesanta.
wdrożenie i realizacja KamikStudio